DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ: SINH – HÓA- THỂ DỤC-ÂM NHẠC-MỸ THUẬT

NĂM HỌC: 2018-2019

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

NHIỆM VỤ TRONG NĂM HỌC  2018-2019

1

Trần Đức Thành

Đại học Sinh Học

Tổ trưởng chuyên môn. Dạy sinh học khối 6, khối 1, Thể dục khói 6, khối 7

2

Cao Thị Minh Thơm

Đại học Âm Nhạc

Tổ Phó, CTCĐ, dạy Âm nhạc khối 6,7,8,9

3

Nguyễn Thị Phượng

Đại học Sinh Học

Hiệu trưởng, dạy sinh học lớp 8B

4

Trịnh Thị Thu Thủy

Đại học Hóa Học

Phó chủ tịch công đoàn, chủ nhiệm lớp 8A, dạy Hóa Học khối 8, khối 9, công nghệ khối 7

5

Huỳnh Thị Lệ Thu

Đại học Thể Dục

Chủ nhiệm lớp 9A, dạy Sinh Học lớp 8A, khối 9, thể Dục khối 8, khối 9

6

Phạm Thanh tạ

Cao Đẳng Mỹ Thuật

Chủ nhiệm lớp 7A, dạy Mỹ Thuật khối 6,7,8,9 trưởng ban Lao Động